ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

HỆ THỐNG CS

An Toàn - Minh Bạch - Uy Tín

Gạch Thẻ 3s - Không Giá Ảo - Không Nuốt Thẻ

Quản lý bởi Vũ Văn Xương CEO của Checkscam.vn

Free phí rút tiền về ATM, Momo (1 phút/lệnh, Min rút 10k)

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16.2% 15.2% 16.7% 14.2% 14.2% 14.7% 15.7% 15.7% 16.2%
Vip/Api 16% 15% 16.5% 14% 14% 14.5% 15.5% 15.5% 16%
Đại lý(20tr/ngày) 15% 14% 15.5% 13% 13% 13.5% 14.5% 14.5% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Vip/Api 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Đại lý(20tr/ngày) 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Vip/Api 17.2% 17.2% 17.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2%
Đại lý(20tr/ngày) 16% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Vip/Api 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2%
Đại lý(20tr/ngày) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Vip/Api 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Đại lý(20tr/ngày) 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 20.5% 20.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Vip/Api 20.2% 20.2% 18.2% 18.2% 18.2%
Đại lý(20tr/ngày) 19% 19% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.5% 15.5% 15.5%
Vip/Api 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 15.2% 15.2% 15.2%
Đại lý(20tr/ngày) 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Vip/Api 19.2% 19.2% 19.2% 19.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 18.2%
Đại lý(20tr/ngày) 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%