ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

HỆ THỐNG CS

An Toàn - Minh Bạch - Uy Tín

Gạch Thẻ 3s - Không Giá Ảo - Không Nuốt Thẻ

Quản lý bởi Vũ Văn Xương CEO của Checkscam.vn

Free phí rút tiền về ATM, Momo (1 phút/lệnh, Min rút 10k)

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.3% 13.8% 14.3% 13.8% 13.8% 13.8% 14.3% 14.3% 14.8%
Vip/Api 12.2% 13.7% 14.2% 13.7% 13.7% 13.7% 14.2% 14.2% 14.7%
Đại lý(20tr/ngày) 11% 12.5% 13% 12.5% 12.5% 12.5% 13% 13% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12.5%
Vip/Api 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 12.3%
Đại lý(20tr/ngày) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.3% 17% 15% 14.5% 14.5%
Vip/Api 17.3% 17.3% 17.3% 17.1% 16.8% 14.8% 14.3% 14.3%
Đại lý(20tr/ngày) 16% 16% 16% 15.8% 15.5% 13.5% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5%
Vip/Api 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 25.2%
Đại lý(20tr/ngày) 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.2% 11.2% 11.2% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 11.7%
Vip/Api 11% 11% 11% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 11.5%
Đại lý(20tr/ngày) 9.5% 9.5% 9.5% 9% 9% 9% 9% 9% 10%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Vip/Api 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đại lý(20tr/ngày) 10% 10% 10% 10% 10%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 14.2% 14.2% 16.2%
Vip/Api 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14% 14% 16%
Đại lý(20tr/ngày) 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 12.5% 12.5% 14.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 15.2% 15.2% 15.2%
Vip/Api 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15% 15% 15%
Đại lý(20tr/ngày) 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13.5% 13.5% 13.5%